I. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje kojeneckého a souvisejícího zboží mezi Petrou Jaškovou, Dlouhá 659, 747 14 Markvartovice (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

Prodávajícím je Petra Jašková, s místem podnikání Dlouhá 659, 747 14 Markvartovice, zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlučín, IČ 13981595, zabývající se prodejem kojeneckého a souvisejícího zboží. Prodávající není plátcem DPH. Kontaktní údaj na Prodávajícího je e-mail: info@all4babies.cz.

Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodávajícím.

Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl, jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání
Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese www.all4babies.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.

Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.

IV. Uzavření smlouvy
K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího. Objednávku nelze učinit  telefonicky.

Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.

Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktního emailu Prodávajícího. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy
Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dní od doručení objednávky.

Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:

 • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@all4babies.cz , vzorový formulář naleznete zde:  ).
 • V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.
 • Zboží odesílané a doručené zpět Prodávajícímu musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. 
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Adresa pro vrácení zboží: ADELAINE trade s.r.o., Návsí 288, 739 92 Návsí.
 • Zásilku je Kupující povinen pojistit na částku hodnoty zboží, které zásilka obsahuje. 
 • Zásilky zaslány na dobírku či na jinou adresu, než je uvedeno výše, nebudou od přepravce převzaty.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku dle přání Kupujícího a zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

VI. Práva z vadného plnění
Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením, o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.


Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím elektronické či písemné komunikace.

VII. Reklamace zboží
V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího:


Reklamace  vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.

Ke každému zboží je Kupujícímu elektronicky zaslán doklad o koupi. Převzetím zboží Kupující stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • běžným opotřebením zboží.


Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.

V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží
Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

Informace o dostupnosti zboží jsou informativní, o konkrétní dodací době bude Kupující informován elektronicky po odeslání objednávky.

Veškeré sady, povlečení a doplňky do postýlky jsou pouze na objednávku přímo od výrobce a jsou šity na zakázku dle závazné objednávky Kupujícího.

IX. Platební podmínky
Objednané zboží je možné zaplatit:

 • platbou v hotovosti při doručení zboží (za zboží platí Kupující až při převzetí zásilky kurýrovi nebo na výdejním místě),
 • platba online platební kartou přes platební bránu.
   

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky
Objednané zboží bude odesláno dopravní službou zvolenou Kupujícím. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.

Při nákupu zboží nad 1 000,- Kč a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.

Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.

Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

Objednané zboží lze po předchozí domluvě na e-mailu info@all4babies.cz vyzvednout osobně na adrese: Návsí 288, 739 92 Návsí. 

Objednané zboží lze vyzvednout v pracovní dny 7:00 – 15:00 a lze platit v hotovosti.

XII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.12.2021.

Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.